سمتكارشناس حمل و نقل مسافر
عکس
ناممحسن
نام خانوادگیيازرلو
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی279
 
سمتمدير پايانه مرزي اينچه برون
عکس
ناممحسن
نام خانوادگیعامريون
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامقربانعلي
نام خانوادگیروحي رباطي
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی204
 
سمترئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل
عکس
نامعبدالحمید
نام خانوادگیقوچاقی
تلفن مستقیم017-32248724
نمابر017-32248723
تلفن داخلی118
 
سمتمعاون پایانه مرزی اینچه برون
عکس
نامعلیرضا
نام خانوادگیتوسلی
تلفن مستقیم017-33376432
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس حمل و نقل مرز اینچه برون
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیمرادی
تلفن مستقیم017-33376432
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس ترانزیت و امور حمل و نقل بین المللی کالا
عکس
نامعبدالرضا
نام خانوادگیجمالی
تلفن مستقیم017-33376432
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی امور اداری
عکس
نامقارمحمد
نام خانوادگیدوگونچی
تلفن مستقیم017-33339291
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس برنامه و بودجه
عکس
نامحسین
نام خانوادگیپورمحمد
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی281
 
سمتکارشناس حمل و نقل اداره مسافر
عکس
نامامین
نام خانوادگیخواجه ملک
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی223
 
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
عکس
نامفرید
نام خانوادگیهاشمی
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی245
 
سمترییس اداره کالا
عکس
نامخسرو
نام خانوادگیفرامرزی
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی211
 
سمتكارشناس مسئول ايمني و ترافیک
عکس
نامرحيم
نام خانوادگیباقري
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی212
 
سمتكارشناس ايمني و ترافيك
عکس
نامسمانه
نام خانوادگیفاضلي
تلفن مستقیم017-32248724
نمابر
تلفن داخلی115
 
سمتكارشناس مسئول حمل و نقل
عکس
نامنرگس
نام خانوادگیزينتي
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی266
 
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
عکس
نامزهره بيگم
نام خانوادگیميركتولي
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی303
 
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
عکس
ناممريم
نام خانوادگیرضا زاده
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی246
 
سمتکارشناس پایانه مرزی اینچه برون
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیشهری
تلفن مستقیم017-33376432
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"