سمتكارپرداز
عکس
نامصادق
نام خانوادگیفراهی
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی230
 
سمترئيس اداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
عکس
نامحسن
نام خانوادگیعباسي
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی254
 
سمتکارشناس امور اداری
عکس
ناممائده
نام خانوادگیايزد
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی280
 
سمتکارشناس امور اداري- كارگزين
عکس
نامثميه
نام خانوادگینظري
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی256
 
سمتحسابدار و جمعدار اموال
عکس
نامسيد محسن
نام خانوادگیحسيني طلب
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی249
 
سمترئيس اداره امور مالي
عکس
نامخسرو
نام خانوادگیرضايي اصل
تلفن مستقیم017-32248724
نمابر
تلفن داخلی152
 
سمتحسابدار
عکس
ناممنيژه
نام خانوادگیفروغ آرا
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی248
 
سمتسرپرست مرکز مدیریت راهها
عکس
نامسید محسن
نام خانوادگیمیرصالحی
تلفن مستقیم017-32480019
نمابر
تلفن داخلی234
 
سمتكارشناس حقوقي
عکس
نامصفا
نام خانوادگیملكي
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی205
 
سمترئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
عکس
ناماحسان
نام خانوادگیمشفقی آریمی
تلفن مستقیم017-32248724
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتامور نگهبانی(حفاظت فیزیکی)
عکس
نامجعفر
نام خانوادگیرخشانفر
تلفن مستقیم01732248724
نمابر
تلفن داخلی130
 
سمتاداره مسافر
عکس
ناممحمدحسین
نام خانوادگیخراسانی قلی آباد
تلفن مستقیم32480014 (017)     
نمابر
تلفن داخلی268
 
سمتامور نگهبانی(حفاظت فیزیکی)
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیجرجانی
تلفن مستقیم01732248724
نمابر
تلفن داخلی130
 
سمتامور نگهبانی(حفاظت فیزیکی)
عکس
نامفیض اله
نام خانوادگیعباسی
تلفن مستقیم01732248724
نمابر
تلفن داخلی130
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان گلستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"